Yhdistyksen säännöt

Rovaniemen Seksuaalinen tasavertaisuus SETA
Rekisterinumero 157.538
SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Seksuaalinen tasavertaisuus SETA. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja sen toiminta-alue on Pohjois-Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seksuaalisen tasavertaisuuden ja kansalaisten muiden perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Yhdistys puolustaa seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränä se, että lesbot, homomiehet, biseksuaalit, transvestiitit samoin kuin muut seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa seksuaalisista vähemmistöistä, auttaa ja tukee niihin kuuluvia ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. Yhdistys pyrkii kitkemään ihmisen seksuaalisen suuntautumiseen kohdistuvia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin sisältyvää eriarvoisuutta sekä saattamaan ihmisen sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi. Yhdistys toimii näihin tavoitteisiin pyrkivien yhdistysten ja yksityisten kansalaisten yhdyssiteenä.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukee tutkimustyötä, harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa, järjestää julkisia tilaisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa sekä pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, toimintahuoneistoja, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla harjoittaa yhdessä toimipaikassa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kirjakauppa-, bingo- ja kioskitoimintaa sekä panna toimeen arpajaisia ja keräyksiä samoin kuin se voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sääntöjen 2. pykälän mukaisen toiminnan rahoittamiseksi.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi päättää yhdistyksen hallitus. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu, jonka suuruudesta yhdistyksen syyskokous päättää. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen on maksettava syyskokouksen päättämä jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmissä.

5. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenille kirjallisin kutsuin tai ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

6. Kevätkokouksen tehtävänä on päättää toiminta- ja tilikertomuksesta edelliseltä kalenterivuodelta, vahvistaa tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa sekä päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista seuraavalta kalenterivuodelle.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja sekä kolmesta yhdeksään jäsentä (3-9). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

8. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikirjat on toimitettava tilintarkastajille ja heidän on annettava lausuntonsa hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

10. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä tai jos äänet menevät tasan, se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saaneet.

11. Muutoksia näihin sääntöihin samoin kuin päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi esityksen on saatava vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä.

12. Mikäli yhdistys purkautuu, sen varat siirtyvät yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti joko SETAsäätiölle tai Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt likaberättigande SETA ry:lle käytettäväksi yhdistyksen sääntöjen 2 mukaiseen tarkoitukseen.

(hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 6.3.1991)